TJ Sokol Malá Hraštice, oddíl kopané, okr. Příbram

PROVOZNÍ ŘÁD

 

SPORTOVNÍHO AREÁLU TJ SOKOL MALÁ HRAŠTICE

 
Závazný předpis TJ Sokol Malá Hraštice a podmínky užívání sportovního areálu
 
1. TJ Sokol Malá Hraštice je vlastníkem sportovního areálu (dále jen SA), adresa: Malá Hraštice 1, 262 03 
 
Nový Knín. Pro její účelné využívání vydává TJ Sokol Malá Hraštice tento závazný předpis: „Provozní řád 
 
2. Tento Provozní řád určuje zásady chování uživatelů, návštěvníků a zaměstnanců SA, jejich práva a 
 
povinnosti. Porušení tohoto Provozního řádu je důvodem k pracovnímu postihu (u zaměstnanců SA) či 
 
3. Vstup do SA a její užívání je dovoleno pouze těm osobám, které se seznámily s tímto 
 
Provozním řádem, bez výhrad jej respektují, zavazují se jej dodržovat a řídit se pokyny zástupců 
 
vlastníka. Za osoby mladší 15 let odpovídají v této souvislosti plně jejich rodiče případně odpovědný 
 
Článek 1
 
Článek 2
 
Specifikace sportovního areálu
 
Prostor SA tvoří: sokolovna, prostor před sokolovnou a ulička ke sportovištím, tribuna, velké fotbalové 
 
hřiště a minihřiště s umělým povrchem.
 
Článek 3
 
Všeobecná pravidla užívání prostor sportovního areálu
 
1. Časové využívání prostor SA je dáno rozvrhem. Požadavky na užívání SA se předkládají průběžně. Jak 
 
požadavky dlouhodobé užívání, tak operativní krátkodobé požadavky je možné uplatnit u správce a 
 
2. Smluvní dlouhodobí uživatelé SA se prokazují dohodnutým způsobem.
 
3. Ostatní samostatné osoby mohou vstoupit do prostor pouze na základě ohlášení u správce nebo vedení 
 
4. Do SA je zákaz vstupu psů a jiných domácích zvířat.
 
5. Do sportovních částí prostor SA (sokolovna, fotbalové hřiště, Minihřiště UMT) je zákaz vstupu s 
 
6. Uživatel je ve všech prostorách SA povinen udržovat pořádek a čistotu.
 
7. Uživatel SA odpovídá za dodržování předpisů BOZP, předpisů PO a hygienických předpisů včetně 
 
případných sankcí uložených za jejich porušení příslušnými orgány státní správy.
 
8. Uživatel odpovídá za veškeré škody způsobené zničením, poškozením nebo ztrátou věcí všech osob, 
 
které jsou v prostorách SA přítomny v souvislosti s činností uživatele. Vzniklou škodu na majetku uhradí 
 
uživatel. Uživatel odpovídá za veškeré škody na zdraví a životě všech osob, které jsou přítomny ve SA v 
 
9. Uživatel je povinen předat užívané prostory a zařízení SA v odpovídajícím stavu, ve kterém je převzal 
 
s přihlédnutím k běžnému opotřebení za dobu užívání.
 
10. Za veškerou činnost na hrací ploše odpovídá uživatel.
 
11. S technickým vybavením (přenosné branky, osvětlení, ozvučení, topení apod.) může manipulovat 
 
pouze pověřená osoba provozovatele SA.
 
12. Je zakázáno šplhat nebo se zavěšovat na hrací a ochranné sítě, stejně jako na přenosné branky a 
 
13. Tribuna slouží pro shromažďování diváků při sportovních a kulturních akcích.
 
14. Na tribuně nelze provádět sportovní aktivity.
 
15. Při tréninku odpovídá za pořádek, kázeň a poškození na tribuně, hrací ploše a v šatnách příslušný 
 
trenér. Při ostatních akcích pořadatel (zodpovědná osoba) této akce. Stanovení pořadatelé odpovídají 
 
rovněž za provedení okamžitého úklidu!
 
16. Klíče od těchto prostor jsou uloženy u správce a u vedení TJ Sokol.
 
Článek 4
 
Dodržování předpisů, správa sportovní haly
 
Vlastníka SA zastupuje v pracovní dny a v dny pracovního volna jmenovaný správce areálu a členové 
 
výboru  a trenéři TJ Sokol, kteří dohlíží na dodržování podmínek tohoto Provozního řádu, na dodržování 
 
platných předpisů. Dohlíží rovněž na ochranu a hospodárné využívání majetku vlastníka, na dodržování 
 
dobrých mravů, na řádné užívání SA včetně jejího zařízení a vybavení. Zástupci vlastníka jsou oprávněni 
 
nevpustit či vykázat osoby porušující či nedodržující některé z těchto výše uvedených podmínek nebo 
 
předpisů nebo nerespektující pokyny těchto zástupců.
 
Všeobecná ustanovení, podmínky vstupu do sportovní haly, bezpečnost
 
1. Veřejnosti je přístup do SA umožněn pouze v době konání veřejně přístupných akcí /zápasy, turnaje 
 
apod./. Doba konání a další podmínky přístupu /například výše vstupného/ budou vždy v předstihu 
 
vyvěšeny na vývěsce TJ Sokol, případně na webových stránkách.
 
2. Pro zajištění bezpečnosti ve SA její správce omezí počet osob tak, aby nebyla překročena kapacita SA 
 
3. Mimo dobu konání veřejně přístupných akcí je dovolen vstup do SA pouze osobám či kolektivům, které 
 
zde mají v předstihu u správce či vedení TJ Sokol zajištěn trénink, cvičení, soutěž či utkání (dále jen 
 
4. Na sportovní plochu SA je umožněn vstup pouze v doprovodu trenéra, cvičitele, vyučujícího nebo 
 
pořadatele sportovní akce. Vždy se tak děje s vědomím správce areálu či vedení TJ Sokol.
 
5. Na plochu je umožněn VSTUP pouze ve vhodné sportovní obuvi, která nepoškozuje povrch a to ani 
 
stíráním podešve /tmavé šmouhy/ nebo poškrabáním /například zadřenými kamínky ve spárách 
 
podešve/. Za dodržování a pravidelnou kontrolu tohoto ustanovení plně ZODPOVÍDÁ trenér, cvičitel, 
 
vyučující nebo pořadatel sportovní akce! Při zjištění porušení tohoto pokynu je povinen správce haly, 
 
vedoucí, trenér, vyučující nebo pořadatel takové osobě neumožnit vstup na plochu SA nebo ji ihned z 
 
užívání SA vyloučit případně celou akci zrušit. Při sportovních utkáních  je za dodržení tohoto nařízení 
 
rovněž odpovědný hlavní pořadatel a to za všechna zúčastněná družstva.
 
6. Vstup na plochu SA je uživatelům dále umožněn jen ve vhodném cvičebním /sportovním/ 
 
úboru neohrožujícím ostatní osoby ani zařízení nebo plochu SA /např. bez kovových předmětů, cvočků, 
 
7. Za sportovní činnost na ploše je plně zodpovědný trenér, cvičitel, vyučující nebo pořadatel - jakákoliv 
 
činnost poškozující plochu nebo jinou část SA je z užívání vyloučena.
 
8. Za případnou veřejnou hudební produkci v sokolovně a dodržování autorského zákona /reprodukovaná 
 
hudba apod./ neodpovídá provozovatel ani majitel sokolovny, ale vždy uživatel sokolovny, který je také 
 
povinen případně uhradit autorské poplatky dle zvláštního zákona.
 
Článek 5
 
Článek 6
 
Zákazy a nařízení
 
1. Na hrací plochy SA je zakázáno nosit jídlo, tekutiny (povoleny pouze mimo hrací prostor /střídačky/ v 
 
dokonale zajištěných plastových obalech) i další nevhodné předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost 
 
osob nebo poškodit či znečistit plochu nebo zařízení SA. V případě sporu, jedná-li se o nevhodný 
 
předmět, rozhoduje správce SA nebo vedení TJ Sokol. Při soutěžních utkáních odpovídají za provedení 
 
okamžitého úklidu stanovení a zřetelně označení pořadatelé.
 
2. V šatnách SA se doporučuje neponechávat cennosti /mobilní telefony, větší obnosy peněz, šperky, 
 
doklady, atd./ a zde je odkládat. Za případné ztráty nenese provozovatel zodpovědnost!  
 
3. Bez souhlasu správce SA jsou svévolné manipulace se sportovním vybavením (brankami, sloupky, 
 
závěsnými sítěmi, mantinely atd.), osvětlením hrací plochy, světelnou tabulí, hlavicemi radiátorů, 
 
vytápěním, zabezpečovacím zařízením PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNY a přísluší pouze pověřeným osobám.
 
4. Do prostorů a hracích ploch platí ZÁKAZ vstupu s nápoji v kelímku a s občerstvením !
 
5. Ve všech prostorách SA platí nařízení vkládat do odpadkových košů plastové lahve zcela vylité a 
 
6. Poruchy, závady a škody na zařízení a vybavení SA je třeba ihned ohlásit správci haly nebo vedení TJ 
 
Článek 7
 
Tréninky, cvičení, výuka
 
1. Vstup do prostor areálu je umožněn sportovcům dle sjednaného rozvrhu sportovních akcí, zpravidla 
 
však nejdříve 15-30 minut před jejich zahájením. Vstup do areálu je umožněn jen hlavním vchodem.
 
2. Do prostorů šaten je uživateli umožněn vstup pouze v doprovodu s vedoucím, trenérem, učitelem či 
 
kapitánem (dále jen zodpovědné osoby) družstva, třídy či skupiny. Klíče od prostorů šaten obdrží 
 
zodpovědné osoby nejdříve před zahájením tréninku, cvičení apod. 
 
3. Tyto osoby při změnách sportů zodpovídají za manipulaci se sportovním vybavením na hrací ploše 
 
(branky, sítě, sloupky, atd.). Po ukončení činnosti jsou zodpovědné osoby povinny uložit tento sportovní 
 
materiál na vymezené místo a zkontrolovat jeho počty, pokud není se správcem SA dohodnuto předem 
 
4. Bez souhlasu správce SA nebo vedení TJ Sokol nelze přeznačkovat či jakkoliv upravovat trvalé 
 
vymezení hracích ploch, lepit značky apod.
 
5. Pokud zodpovědné osoby nezruší sportovní akci u správce SA nebo vedení TJ Sokol v dostatečném 
 
předstihu, jsou sjednané hodiny účtovány dle následujících pravidel: do 24 hodin před sjednaným 
 
termínem v plném rozsahu, do 48 hodin ve výši 50%, do 72 hodin ve výši 25%.
 
6. Pro případ soutěžních utkání, turnajů, soustředění a jiných předem známých akcí či plánované údržby 
 
má správa SA právo tréninkové/cvičební/ hodiny zrušit. O zrušení z tohoto důvodu jsou trenéři, cvičitelé 
 
apod. informováni dva týdny předem a to na vývěsce SA, případně webových stránkách nebo v kratší 
 
lhůtě přímo na jejich telefonní číslo. Každý trenér, cvičitel apod. je povinen sdělit správě SA možný 
 
Článek 8
 
Soutěže, utkání, turnaje
 
1. Vstup do areálu je možný 60 minut před zahájením sportovní akce /pořadatel může po dohodě se 
 
správou SA dohodnout vstup i odlišně/. Vstup SA a odchod je pro sportující i diváky umožněn pouze 
 
2. Klíče od šaten obdrží zodpovědné osoby, případně hlavní pořadatel akce, od správce nebo vedení TJ 
 
Sokol a stejně tak je i osobně odevzdávají zpět. Při vstupu do šatny provedou kontrolu, zda přístupná 
 
zařízení šatny nejsou poškozena. V případě poškození hlásí tuto událost správci areálu. 
 
3. Pořadatel sportovní akce smí užívat pouze sjednané prostory SA. Ve všech sjednaných prostorách je 
 
povinen zajistit pořadatelskou službu.
 
4. Pokud pořadatel nezruší sportovní akci u správce SA nebo vedení TJ sokol v dostatečném předstihu, 
 
jsou sjednané hodiny účtovány dle následujících pravidel: do 5 dnů před sjednaným termínem v plném 
 
rozsahu, do 10 dnů ve výši 50%, do 14 dnů ve výši 25%.
 
5. Při sportovních akcích je zpravidla v prostorách sokolovny provozováno občerstvení. Pravidla jeho 
 
provozu se řídí zákonnými předpisy /obchodními, živnostenskými, hygienickými, požárními, 
 
Článek 9
 
Vyúčtování a úhrada
 
1. Správa TJ Sokol eviduje a účtuje skutečně využité hodiny zaokrouhlené na 30 minut směrem nahoru a 
 
to i hodiny pouze objednané, pokud nebudou zrušeny v termínech a dle pravidel výše uvedených. Cena 
 
za používání hracích ploch SA je stanovena v ceníku, který je k nahlédnutí na vývěsce SA a na webových 
 
2. Správa haly je oprávněna v mimořádných případech i zrušit nebo navrhnout přesun plánovaných 
 
akcí, tréninků či cvičení nebo navrhnout změnu jejich rozvrhu. Uživatel nebo pořadatel již při sjednávání 
 
těchto akcí nebo jejich rozvrhu se správcem haly bere na vědomí, že v těchto mimořádných případech má 
 
nárok pouze na vrácení zaplacených nevyužitých hodin a nelze uplatňovat úhradu jiných nákladů nebo 
 
škod v této souvislosti vzniklých - za tyto nenese TJ sokol žádnou odpovědnost.
 
3. Stálým uživatelům SA jsou platby za užívání SA fakturovány měsíčně se 14 denní splatností. Ostatní 
 
uživatelé při opakovaných akcích platí v hotovosti /proti příjmovému účetnímu dokladu / vedení TJ Sokol 
 
a v dohodnutém termínu, nejpozději ale vždy do konce kalendářního měsíce.
 
4. Jednorázové sportovní akce musí být zaplaceny v hotovosti dle objednaných hodin předem před 
 
zahájením akce vedení TJ Sokol, pokud není dohodnuto předem jinak. Více jak 30 denní prodlení s 
 
placením dohodnuté úhrady je důvodem pro vyřazení konkrétního uživatele z užívání SA. K dlužné částce 
 
budou účtovány úroky z prodlení v zákonné výši za každý i započatý den prodlení.
 
Článek 10
 
Všeobecná ustanovení
 
1. Za provoz SA odpovídá správce SA s vedením TJ Sokol. Má právo kontrolovat dodržování pravidel 
 
provozu, která jsou v tomto řádu uvedena a vyvozovat z nich příslušná opatření.
 
2. Tento Provozní řád je závazný pro všechny uživatele SA.
 
3. Při užívání prostor SA platí veškerá zákonná nařízení ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví, hygienická 
 
nařízení a další platné zákonné předpisy.
 
4. Ceny užívání SA jsou stanoveny ceníkem sazeb.
 
Článek 11
 
Kontakt a provozní doba
 
Vlastimil Černý 721 120 073
 
Lukáš Černý 720 158 574
 
Jan Vitásek 777 261 081
 
Provozní doba SA: 13 – 21 hod. ostatní termíny možné 
 
Článek 12
 
Účinnost
 
Tento Provozní řád byl schválen výborem TJ Sokol Malá Hraštice se souhlasem zastupitelstva obce Malá 
 
Hraštice a je účinný od 1. září 2015.

 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

 

SPORTOVNÍHO AREÁLU TJ SOKOL MALÁ HRAŠTICE

 
Část I.
 
Základní ustanovení
 
TJ Sokol Malá Hraštice jako vlastník (provozovatel) sportovního areálu (SA) – adresa Malá Hraštice 39, 
 
262 03 Nový Knín - (dále jen „areál") vydává tento Návštěvní řád (NŘ) s odkazem na povinnost, kterou 
 
mu v tomto směru ukládá zákon. Tento Návštěvní řád doplňuje vnitřní předpis TJ Sokol Malá 
 
Hraštice Provozní řád Sportovního areálu z roku 2015 v úplném znění.
 
Návštěvní řád určuje závazná pravidla chování všech návštěvníků, kteří vstupují do prostor areálu, a to 
 
zejména za účelem sledování sportovního utkání či odborné sportovní nebo kulturní akce (dále jen 
 
Účelem Návštěvního řádu je zejména zajištění bezpečnosti osob, ochrana jejich zdraví a majetku a 
 
současně zajištění ochrany areálu a veškerého majetku nacházejícího se v jeho prostorách.
 
Každý návštěvník svým vstupem do prostor zařízení bere na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré 
 
podmínky a pravidla chování stanovené tímto Návštěvním řádem a zavazuje se je dodržovat. Zároveň 
 
bere na vědomí, že svým vstupem souhlasí s pořízením fotografií v prostorách zařízení a jejich případným 
 
umístěním na webových stránkách městských sportovišť.
 
Tento Návštěvní řád je závazný i v případě, kdy pořadatelem konkrétní akce bude osoba odlišná od 
 
Část II.
 
Vstup a pobyt v zařízení
 
Vstup návštěvníků je umožněn pouze hlavním vchodem.
 
Zákaz vstupu na hrací plochu platí při konání akce, tak aby nebyla narušena.
 
Vlastník (provozovatel) si vyhrazuje právo bez náhrady vstupného odepřít vstup nebo vyvést každou 
 
osobu, jejíž jednání bude v rozporu s právními předpisy, s tímto Návštěvním řádem případně dalšími 
 
vnitřními předpisy, jenž upravují provoz zařízení a dále každou osobu, která neuposlechne pokynů 
 
pořadatelské či bezpečnostní služby a rovněž i osobu, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných 
 
návykových látek. Každý návštěvník vstupující do zařízení souhlasí s tím, aby byla provedena ze strany 
 
pověřených osob, případně Policie ČR či osobní kontrola jeho osoby a současně i kontrola jím vnášených 
 
zavazadel. Odmítnutí této kontroly může být důvodem i odepření vstupu do zařízení. 
 
Část III.
 
Povinnosti návštěvníků zařízení
 
Každý návštěvník je povinen chovat se v prostoru zařízení tak, aby svým jednáním neohrožoval 
 
bezpečnost jiných osob a jejich majetku, nepůsobil škodu na zařízení či majetku umístěného v jeho 
 
prostorách. Dále je povinen se chovat tak, aby svým jednáním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad 
 
míru odpovídající okolnostem probíhající sportovní akce.
 
Každý návštěvník je povinen dodržovat nařízení a pokyny pořádkové či bezpečnostní služby, příslušníků 
 
Policie ČR, hasičů, členů záchranné služby apod.
 
Každý návštěvník je během svého pobytu ve SA povinen střežit své osobní věci, za které provozovatel v 
 
případě ztráty nenese odpovědnost!
 
Každý návštěvník je ve všech prostorách SA povinen udržovat pořádek a čistotu.
 
Část IV.
 
Zákazy
 
V prostorách zařízení je zakázáno:
 
a) vnášet zbraně a střelivo jakéhokoliv druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít, nebo i které 
 
mohou být pro uživatele a návštěvníky zařízení potencionálně nebezpečné
 
b) vnášet alkohol, drogy či jiné toxické látky
 
c) vstupovat do oblastí, které nejsou určeny pro návštěvníky (např. šatny, nářaďovna, atd.)
 
d) házet předměty jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky
 
f) popisovat, polepovat nebo pomalovávat zařízení
 
g) odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená
 
h) kouřit na jiných místech, než je tomu určeno
 
Část V.
 
Odpovědnost za škody a důsledky porušení NŘ
 
Každý návštěvník vstupuje a pobývá v zařízení na vlastní nebezpečí. 
 
Úrazy či škody na majetku je návštěvník povinen neprodleně oznámit správci zařízení nebo vedení TJ 
 
Osobám, které poruší jakýmkoli způsobem ustanovení Návštěvního řádu, může být do budoucna 
 
zakázán vstup do prostor zařízení, a to na jakoukoliv dobu.
 
Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s příslušnými právními 
 
předpisy, a to včetně pokut a ušlého zisku /například v důsledku udělení pokuty vlastníku (provozovateli) 
 
ze strany státních orgánů, zrušení sportovní akce, apod./. 
 
VII.
 
Účinnost
 
Tento Návštěvní řád byl schválen výborem TJ Sokol Malá Hraštice se souhlasem zastupitelstva obce 
 
Malá Hraštice a je účinný od 1. února září 2015.